Textos legals de l'Hotel Aran la Abuela

En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa sobre els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades sobre el responsable d'aquesta web

La seva denominació social és: HOTEL ARAN LA ABUELA S.L.

El seu NIF/CIF: B25601220

El seu domicili social està en Avinguda castiero, 5, 25530 Vielha

Informació Hosting: Cyberneticos Hosting SL

Condicions:

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web d'HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal.

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb HOTEL ARAN LA ABUELA S.L.. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l'Autorització

dels seus legítims titulars;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Que informació personal utilitza aquesta web i com s'utilitza

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal detallades en la Política de Privacitat. Sempre es requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seves dades personals amb els fins indicats.

L'usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d'acord amb la nostra Política de Privacitat.

En tot cas, HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la nostra web com el present avís legal.

Compromisos i obligacions dels usuaris:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de la nostra web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la mateixa o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus com les establertes per Wordfence. El servei de monitoratge d'estar ocupat li ofereix la tranquil·litat que el lloc web no està infectat.

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant la nostra web no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la nostra web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços Externs:

Les pàgines de la nostra web proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer-los, encara que HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al la nostra web haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita d'HOTEL ARAN LA ABUELA S.L.. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part nostra dels seus continguts o serveis.

Política de Protecció de dades i confidencialitat:

Responsable del tractament:

L'interessat que faciliti a HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. amb CIF B25601220 i domicili social en Avinguda castiero, 5, 25530 Vielha.

Correu electrònic: hotelaran@hotelaran.net

Finalitats del tractament de dades:

En HOTEL ARAN LA ABUELA S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

• Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.

• Gestionar, en el seu cas, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada per l'usuari, la seva facturació i cobrament.

• Gestionar i controlar la cartera de clients.

• Gestionar, en el seu cas, la participació de l'usuari en els jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos disponibles en la Plataforma En línia.

• Gestionar, si escau, el procés de registre de l'usuari en la Plataforma En línia.

• Realitzar, en el seu cas, el perfil d'usuari per a oferir-li continguts, productes i serveis d'una manera personalitzada.

• Valorar i gestionar, si escau, el seu curriculum vitae per a processos de selecció que s'adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contratació n de personal.

Durada del tractament de dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb l'usuari i/o client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim d'un any.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s'expressi el teu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

Les dades per a la participació en jocs, concursos, sortejos i promocions es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases específiques, per a gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservats durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades:

La base legal per al tractament de les teves dades de les finalitats anteriors és l'execució de la prestació del servei corresponent.

L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients i usuaris té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

La base per al tractament dels curriculum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat en realitzar l'enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de dades:

Les dades podran ser comunicats a les següents entitats:

A les entitats financeres a través de les que s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

A les Administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.

Drets:

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren en l'apartat “Responsable del tractament” d'aquesta Política de Privacitat.

Dades de tercers:

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

Veracitat de les dades:

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d'aquests. Igualment, l'Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a HOTEL ARAN L'ÀVIA S.L. com a titular del lloc web , o a tercers amb motiu de la utilització de dita.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

Amb caràcter general les relacions entre HOTEL ARAN L'ÀVIA S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals determinats per aquesta legislació.

Contacte:

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la nostra web, si us plau dirigeixi's a hotelaran@hotelaran.net o a través de l'apartat de contacte.

Façana exterior Hotel Aran la Abuela Vielha
Cascada piscina natural Vielha Vall d'Aran
Habitació doble llit de matrimoni Hotel Aran la Abuela Vielha
Restaurant Hotel Aran la Abuela Vielha
Cascada naturalesa Vielha Vall d'Aran
Inici